paper plain icon
פנו אלינו כאן
close icon
אנחנו כאן, תמיד לשירותכם!
מדיניות האשראי
בקרן אקספו

אסטרטגיית הבטוחות של Fund Expo מאפשרת ביטחון גבוה בעמידת הלקוח בפירעון המימון. ניתוח רמת הסיכון של כל בטוחת נדל"ן מוצעת ובדיקות הנאותות המבוצעות, מביאים למזעור מקרי כשל אפשריים.

אסטרטגיית המימון

אסטרטגיית המימון של הקרן מתבססת על עקרונות היסוד הבאים:

  • רמת הסיכון של כל עסקה נקבעת על-פי תוצאות בדיקות הנאותות, ותנאי המימון של מבקש האשראי
  • רמת החשיפה הגלומה בכל עסקה מצטמצמת באמצעות מדיניות שיעבוד ראשון בדרגה של בטוחת נדל"ן ראויה מצד מבקש האשראי
  • פיזור המימון הללקוחות הרבים.
  • מסלולי הפירעון המוצעים הם גמישים במיוחד ונקבעים על-פי צורכי הלקוח ובהתאם לניתוח רמת הסיכון הכרוכה במתן המימון

תנאי הבטוחות

תנאי הסף של בטוחות הנדל"ן הם:

  • הבטוחות משועבדות בשיעבוד ראשון בדרגה.
  • הבטוחות כוללות נכסי דלא-ניידי בישראל.
  • היקף הבטוחות נבחן לגופו של עניין, עד 60% (LTV) משווי השוק של הבטוחה.
  • שווי הנכס נקבע לפי הערכת שמאי חיצוני מוסמך.
  • תנאי העמדת המימון, לרבות האמור לעיל, כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת האשראי והנהלת הקרן.