מדיניות-אשראי
 
קרן אקספו (EXPO FUND) 
הינה קרן מימון פיננסית איתנה,
העוסקת במתן אשראי בהתאמה אישית, לעידוד הצמיחה בישראל.
הקרן מעמידה אשראי באופן מקצועי, אמין וזמין ללקוחות כל הבנקים.
קרן אקספו מאפשרת למשקיעים בה ליהנות מהשקעה סולידית ברמת סיכון נמוכה, המניבה ריבית גבוהה ופעילותה שמרנית ומפוקחת תוך הקפדה על  שקיפות ובקרה חיצונית ואובייקטיבית.
קרן אקספו בע"מ ח.פ. 514819291 הינה בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מספר 54375 לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016.

 • אסטרטגיית הבטוחות של Fund Expo מאפשרת ביטחון גבוה בעמידת הלקוח בפירעון המימון. ניתוח רמת הסיכון של כל בטוחת נדל"ן מוצעת ובדיקות הנאותות המבוצעות, מביאים למזעור מקרי כשל אפשריים.
   

 • אסטרטגית המימון של הקרן מתבססת על עקרונות היסוד הבאים:
  • רמת הסיכון של כל עסקה נקבעת על-פי תוצאות בדיקות הנאותות, ותנאי המימון של מבקש האשראי
  • רמת החשיפה הגלומה בכל עסקה מצטמצמת באמצעות מדיניות שיעבוד ראשון בדרגה של בטוחת נדל"ן ראויה מצד מבקש האשראי
  • פיזור המימון המועמד ללקוחות הקרן השונים
  • מסלולי הפירעון המוצעים הם גמישים במיוחד ונקבעים על-פי צורכי הלקוח ובהתאם לניתוח רמת הסיכון הכרוכה במתן המימון


 • תנאי הסף של בטוחות הנדל"ן הם:
  • הבטוחות משועבדות שיעבוד ראשון בדרגה
  • הבטוחות כוללות נכסי דלא-ניידי ראויים בישראל.
  • היקף הבטוחות נבחן לגופו של עניין, עד 60% (LTV) משווי השוק של הבטוחה
  • שווי הנכס נקבע לפי הערכת שמאי חיצוני מוסמך או על-פי מחיר עסקה, לפי הנמוך מביניהם
  • תנאי העמדת המימון, לרבות האמור לעיל, כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת האשראי והנהלת הקרן